Highlights

          คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ลงนามความร่วมมือกับ Polytechnic University of the Philippines (PUP) ประเทศฟิลิปปินส์ ในระดับวิทยาเขต เพื่อการทำกิจกรรมร่วมกันในด้าน Joint research/degree Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Yerlan Tlenchiyev, Counselor of the Embassy of the Republic of Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Mr. Allan McKinnon PSM เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย และ Mr.Matthew Barclay Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมมือกับบริษัท ฮิตาชิ จำกัด (TSE: 6501, “Hitachi”) ทำโครงการวิจัยร่วมกันเพื่อการประมวลผลภาษาไทยธรรมชาติ*1 ในระยะแรกของการวิจัย ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนาสร้างต้นแบบของเครื่องมือวิเคราะห์ความรู้สึกโดยใช้โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ AI (artificial intelligence) ซึ่งสามารถจำแนกข้อความที่เขียนเป็นภาษาไทยเพื่อค้นหาความหมายที่สื่อถึงความรู้สึกเชิงบวก เชิงลบ หรือเป็นกลาง  เครื่องมือสามารถวิเคราะห์คำที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกแบบอิงพจนานุกรมที่มีคำภาษาไทยมากถึง 100 ล้านคำโดยรวบรวมคำจากผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ Read more

ทิศทางนโยบาย/การบริหาร

คณะผู้บริหารม.อ.ภูเก็ต นิเทศโครงการสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศบรูไน วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. พันธุ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ ที่ปรึกษารองอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต Read more
ม.อ.นำเสนอความคืบหน้าการดำเนินการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมสภาฯมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี Read more
ม.อ.ภูเก็ต ประชุมหารือการขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยสู่การแพทย์ที่สำคัญของโลก ภายใต้แผนการขับเคลื่อน Andaman Wellness Corridor (AWC)                     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยรองศาสตราจารย์ Read more

รางวัล/การแข่งขัน

คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี มอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง บุลากรดีเด่น เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ และรางวัลเกียรติบัตรนักวิจัยดีเด่น                  คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม Read more
คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลออกแบบตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ “สำนักงานสีเขียว Green Office”                 ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ วันที่ 19 เมษายน Read more

อบรม/สัมมนา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 5102 อาคาร 5A คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลกร ร่วมกิจกรรม”Focus Group มาตรการ 2% สายวิชาการ” สำหรับวิทยาเขตภูเก็ต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันต์ ไชยเสน Read more
ม.อ.ภูเก็ต สอบคัดเลือกผู้เข้าอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต งานบริการวิชาการ วิจัยและประชาสัมพันธ์ จัดสอบภาคทฤษฎี และสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกผู้เข้าอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ รุ่น 2 ซึ่งวัตถุประสงค์หลักสูตรดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีจรรยาบรรณ มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม Read more
ม.อ.ภูเก็ต รับฟังข้อเสนอแนะ COACHING พร้อมรับการตรวจประเมินรับรองสำนักงานสีเขียว GREEN OFFICE               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยอาจารย์ติณณวิทย์ ลีลาเศรษฐกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตภูเก็ต ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (GREEN Read more

รางวัล/การแข่งขัน

คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี มอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง บุลากรดีเด่น เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ และรางวัลเกียรติบัตรนักวิจัยดีเด่น                  คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม Read more
คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลออกแบบตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ “สำนักงานสีเขียว Green Office”                 ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ วันที่ 19 เมษายน Read more

ความร่วมมือ/ต้อนรับ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Shanghai University ซึ่งเดินทางมาเพื่อประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ โดยทุกคณะได้การนำเสนอข้อมูลคณะ ให้แก่คณะผู้บริหารจาก Shanghai University Read more
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ Dongtai City Futeng School สถาบันการศึกษาในประเทศจีนโดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต Mr. Wang Xiaoqiu, Chairman, Dongtai City Futeng Read more
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่ ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนและการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯ นำโดย ดร.ทักษิณา ศรีประชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Read more

กิจกรรม

สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับคณะและหน่วยงาน จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม”ลอยกระทง ณ ม.อ.ภูเก็ต” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวเปิดงาน นายจรูญ เกื้อชู นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวรายงาน กิจกรรมภายในงานได้มีการสอนทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ พร้อมลอยกระทงร่วมกัน ณ สระอโนดาษ Read more
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดพิธีเปิดงาน ม.อ.ภูเก็ต วิชาการ ประจำปี 2566 “PSU OPEN HOUSE 2023” “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า Read more
คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตภูเก็ต ครบรอบ 46 ปี ณ อาคารสำนักงานวิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต พิธีสงฆ์จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตในทุกปี Read more

อื่นๆ

หลาด ม.อ.บ่านซ้าน จัดงานประกวด ชิงมงกุฎ ธิดา PSU Banzaan 2023 หลาด ม.อ.บ่านซ้าน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดงานเทศกาลสงกรานต์ สาดความสุข หลาด ม.อ.บ่านซ้าน ประจำปี 2566 พร้อมจัดการประกวด “ธิดา Read more
มูลนิธิชัยอนันต์ ร่วมกับ มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน สนับสนุนข้าวสาร 10,000 กิโลกรัม ให้อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม Read more
ม.อ.ภูเก็ต ร่วมงาน Thailand International Health EXPO 2022 วันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงาน Read more

Contact / ติดต่อประชาสัมพันธ์

งานบริการวิชาการ วิจัยและประชาสัมพันธ์ สำนักงานวิทยาเขตภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 80 ม.1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 0 7627 6012-13 โทรสาร 0 7627 6002
E-mail : pr@phuket.psu.ac.th