Researcher /นักวิจัย

     

คลิปวิดีโอ

อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์เคมีประยุกต์ด้านนิติวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
นักวิจัยคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต
อาจารย์และนักวิจัยผู้พัฒนาผลงานจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
ที่ปรึกษาโครงการ "Phuket City of Gastronomy of UNESCO" การยกระดับทุนเศรษฐกิจจากทุนวัฒนธรรม เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร

ระบบข้อมูลวิจัย วิทยาเขตภูเก็ต

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ม.อ. ภูเก็ต

Rearch News

นักวิจัย ม.อ.ภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “คู่มือภาษาเพื่อการสื่อสารในธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ” นักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลดา เพ็ชรวรุณ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ประธานคณะทำงานโครงการการขับเคลื่อนแนวทางสุขภาพพหุวัฒนธรรม ในสถานบริการของรัฐและเอกชนในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “คู่มือภาษาเพื่อการสื่อสารในธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ” เพื่อขับเคลื่อนแนวทางสุขภาพพหุวัฒนธรรม ในสถานบริการในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยใช้องค์ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม เข้ามาประยุกต์เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าการบริการของสถานประกอบการ ภายในงานมีการบรรยายภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพและสปา โดย Read more
           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธ์ ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต และนักวิจัยหลักโครงการรูปแบบการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทีมนักวิจัย ส่งแนวทางการพัฒนาพร้อมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และพิจารณาดำเนินการและจัดทำโครงการบรรจุในแผนการพัฒนาต่อ โดยมี เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน Read more
วันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต Read more
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นรเทพ รัตนวิภานนท์ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2564 และ ดร.นรเทพ Read more