โครงสร้างองค์กร
Organization Chart

Flagship
พันธกิจ
วิสัยทัศน์
previous arrow
next arrow

ประวัติความเป็นมา ม.อ.ภูเก็ต

Executive Board

Andaman Health and Wellness Center
Green Campus
International Campus
Smart Campus

Vice President, Phuket Campus
Assoc.Prof.Pun Thongchumnum, Ph.D.

ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของอาเซียน

International education hub towards ASEAN’s academic excellence”

Faculty

พันธกิจ

1. พัฒนาวิทยาเขตภูเก็ตให้เป็นวิทยาเขตนานาชาติ ที่เป็นสังคมฐานความรู้ บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 2. สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรมในสาขาที่สอดคล้องกับพื้นที่ (อันดามัน) โดยมีการวิจัยเป็นฐาน เชื่อมโยงกับเครือข่ายสากล และสร้างโอกาสให้ชุมชนเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลิตบัณฑิตที่คุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะมีสมรรถนะสูงพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานสากล Global Citizen และมีสมรรถนะของผู้ประกอบการ

วัฒนธรรม

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (our soul is for the benefit of mankind)
” ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของอาเซียน International education hub towards ASEAN’s academic excellence”

Vice President, Phuket Campus
Assoc.Prof.Pun Thongchumnum, Ph.D.

พันธกิจ

1. การผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะความเป็นพลเมืองโลก พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานสากล
2.สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับพื้นที่ โดยมีงานบริการวิชาการและงานวิจัยผ่านความร่วมมือกับองค์กรทั้งในประเทศ และนานาชาติ
3.พัฒนาวิทยาเขตภูเก็ต ยึดหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมในการบริหารจัดการ

วัฒนธรรม

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (our soul is for the benefit of mankind)
” ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับแนวหน้าของโลก”
An International Education Center with A Global Sustainable Development

Vice President, Phuket Campus
Assoc.Prof.Pun Thongchumnum, Ph.D.

Organization


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

โทรศัพท์:0 7627 6000 (ระบบตอบรับอัตโนมัติ)  Fax: 0 7627 6010

Administration and Human Resource Office
0-7627-6009
central-administration-office(at)phuket.psu.ac.th
Academic Services, Research, and Public Relations Office
0-7627-6012-13
aspr-staff(at)phuket.psu.ac.th
personal section
0-7627-6075,
 0-7627-6077-78
hr(at)phuket.psu.ac.th
Nurse’s Office
อนามัยและพยาบาล
0-7627-6705
Finance and Accounting
0-7627-6072
finance(at)phuket.psu.ac.th
Supplies and Procurement
0-7627-6089
asset(at)phuket.psu.ac.th
Building and Maintenance
0-7627-6074
building-office(at)phuket.psu.ac.th
Planning and Quality Assurance
0-7627-6021
 pqa(at)phuket.psu.ac.th
Curriculum and Graduate Studies
0-7627-6506
coop-education(at)phuket.psu.ac.th
Internship and Cooperative Education
0-7627-6178
coop-education(at)phuket.psu.ac.th
Admissions
0-7627-6050-51
phuket_admission_unit(at)phuket.psu.ac.th
Registration
0-7627-6023-25
regis(at)phuket.psu.ac.th
Faculty Development and Academic Services
0-7627-6054
jaranya.t(at)phuket.psu.ac.th
Student Affairs and Alumni Relations Office
0-7627-6535
student-affairs-office(at)phuket.psu.ac.th

Central Administration Division /ส่วนกลางวิทยาเขตภูเก็ต

central-administration-office(at)phuket.psu.ac.th
0-7627-6009
Academic Services, Research, and Public Relations Office
งานบริการวิชาการ วิจัย และประชาสัมพันธ์
aspr-staff(at)phuket.psu.ac.th
0-7627-6012-13
finance-facilities-office(at)phuket.psu.ac.th
0-7627-6008
pqa(at)phuket.psu.ac.th
0-7627-000 ต่อ 6062
Supply and Purchasing Office
asset(at)phuket.psu.ac.th
0-7627-6000 ต่อ 6088-6093
building-office(at)phuket.psu.ac.th
0 7627 6048
Technical Support
www.building.phuket.psu.ac.th
regis(at)phuket.psu.ac.th

รับนักศึกษา

 0-7627-6028
 0-7627-6029

ทะเบียนนักศึกษา

 0-7627-6026-27
Information Technology Office
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
it(at)phuket.psu.ac.th
0-7627-6000 ต่อ 6521
iacpsu(at)phuket.psu.ac.th
0-7627-6014
academic-division(at)phuket.psu.ac.th
0-7627-6018

Faculty

Other units หน่วยงานอื่น ๆ

University Personnel Club
สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
personnel-club(at)phuket.psu.ac.th
psucoop-pk(at)phuket.psu.ac.th
0-7627-6001