รายละเอียดข่าว


(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  เอกสารแนบ