รายละเอียดข่าว


ประกาศราคากลางสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  เอกสารแนบ