รายละเอียดข่าว


ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  เอกสารแนบ