ผู้บริหารพบบุคลากรวิทยาเขตปัตตานี

ปัจจุบัน และอนาคต ม.อ.ที่เราร่วมกันขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย
อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ

ปัจจุบัน และอนาคต ม.อ.ที่เราร่วมกันขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย
ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM