รายละเอียด
ม.อ.ปัตตานี ได้รับเกียรติบัตรแสดงผลการประเมินและยกย่องเชิดชูให้เป็นองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566