รายละเอียด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดแสดงดนตรีคลาสสิก วง