รายละเอียด
ม.อ.ปัตตานี เป็นเจ้าภาพ การแข่งกันกีฬารวมช่อศรีตรัง 5 วิทยาเขต