รายละเอียด
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐ วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (เป็นการส่วนพระองค์)