รายละเอียดม.อ.ปัตตานี จัดเวทีคุณภาพ PSU Quality Award 2024 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศวันนี้ (1 พฤษภาคม 2567 ) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมปริชญากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวเปิดโครงการ เวทีคุณภาพ PSU Quality Award มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร วิทยาเขตปัตตานี กล่าวต้อนรับ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทักษะต่าง ๆ ไปพัฒนางานมีการเผยแพร่และขยายผลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ จากการพัฒนาออกแบบระบบงาน นำเสนอผลงานและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนางาน บุคลากรสายสนับสนุน ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานด้านการพัฒนางานประจำและผู้เข้าร่วมได้ความรู้ประสบการณ์ด้านการสร้างนวัตกรรม และการพัฒนางาน โดยมี คณะผู้บริหารวิทยาเขต , คณะผู้บริหารส่วนงาน ,คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรวิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมโครงการ ฯ