รายละเอียดคณะศึกษาศาสตร์ นักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางการศึกษาจัดงาน Open House ระยะที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี 32 โรงเรียน           คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางการศึกษา  จัดโครงการนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2 (Open House 2567)  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี   รวม 32 โรงเรียน เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งสามเขตพื้นที่  จำนวน  16 โรงเรียน  สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จำนวน 11 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดตามแนวคิด Smart City, Smart People บนพื้นฐานแนวคิด SMART+I