รายละเอียดนักวิจัย ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาปัตตานี ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั้งระบบ ด้วยสนามพลังบวกและจิตศึกษาสู่ความงอกงามทางการเรียนรู้ .