รายละเอียดม.อ.ปัตตานี นำเสนอ 3 ประเด็นต่อนายกรัฐมนตรีด้านการใช้ทุนวัฒนธรรมในพื้นที่ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับรายได้ ขจัดความยากจน และสร้างโอกาสทางสังคมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บ้านเลขที่ 5 ถนนอาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี  ผศ.ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์  รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  (ม.อ.ปัตตานี)  ผศ. ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาเขตปัตตานี  ผศ.ศิริชัย พุ่มมาก  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนักวิจัยศูนย์ประสานงานการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนฯ  และ  ดร.อโศก พลบำรุง รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วย บพท. และผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ หน่วย บพท.    ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอ 3 ประเด็นต่อนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี   ด้านการใช้ทุนวัฒนธรรมในพื้นที่ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับรายได้ ขจัดความยากจน และสร้างโอกาสทางสังคมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวใต้สุดใจ”   เยี่ยมชมตลาดวิถีชุมชนพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี พบปะผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ณ มัสยิดกรือเซะ อ.เมืองปัตตานี เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเมืองปัตตานี ได้แก่ บ้านขุนพิทักษ์รายา บ้านเลขที่ 5 กือดาจีนอ ตลาดวัฒนธรรมกือดาจีนอ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) พร้อมเยี่ยมชมมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน “กตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี” ประจำปี 2567 นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะพบปะคณะกรรมการอิสลามและคณะกรรมการมัสยิด และเยี่ยมชมมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี