รายละเอียดทีมนักวิจัย ม.อ.ปัตตานี พร้อมภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ติดตามผลแก้ปัญหากระบวนการผลิตสินค้าของกลุ่มผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดปัตตานีโดยส่งเสริมทักษะอาชีพและการแปรรูปอาหารทะเลตลอดห่วงโซ่คุณค่า ณ ต.แหลมโพธิ์ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี