รายละเอียดเปิดเวทีส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเพื่อคนพิการ ที่ ม.อ.ปัตตานี นำขอเสนอแนะให้ภาครัฐในพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายแนวทางสิทธิของคนพิการ หนุนเสริมจัดบริการสาธารณะ และสวัสดิการคนพิการอย่างทั่วถึงตามหลักสิทธิมนุษยชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  จัดโครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ภายใต้หัวข้อ “Universal Design: อารยสถาปัตย์เพื่อสิทธิคนพิการ  คาดหวังว่าหน่วยงานภาครัฐจะตระหนักถึงสิทธิของคนพิการ โดยจัดบริการสาธารณะ และจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือดูแลคนพิการอย่างทั่วถึงตามหลักสิทธิมนุษยชน  และเป็นเวทีข้อเสนอแนะให้จังหวัดปัตตานี นำไปสู่ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาแนวทางสิทธิของคนพิการทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อให้สิทธิคนพิการได้รับการยอมรับมากขึ้น