รายละเอียดทีมนักวิจัย ม.อ.ปัตตานี ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะแบบครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพของครัวเรือนยากจน ณ ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานีวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ทีมนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงพื้นที่               ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยง แพะ-แกะ แบบครบวงจร ภายใต้โครงการปฏิบัติการแก้จนด้านการพัฒนาอาชีพการเลี้ยง แพะ-แกะ ในพื้นที่ 5 ตำบลชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานี (แหลมโพธิ์-ตาลีอายร์-บานา-บางตาวา-บางปู) ร่วมกับภาคเครือข่าย ปศุสัตว์อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชน  กิจกรรมนี้ ได้รับเกียรติจาก นายมะแอ ดอเลาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาวา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี ผศ.ดร.เทียนทิพย์ ไกรพรม หัวหน้าโครงการโครงการฯ นักวิจัยและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหารสัตว์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากร  และ ดร.ไอร์นี แอดะสง รองหัวหน้าโครงการการพัฒนาและยกระดับการจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม  และหัวหน้าศูนย์ประสานงานการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้ประสานงานหลัก การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)