รายละเอียดผลงานวิจัยสร้างเมืองปูทะเล กลางวิกฤตที่ปัตตานี ม.อ.ปัตตานี คว้ารางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาเชิงระบบ/นโยบายระดับชาติหรือจังหวัดหรือท้องถิ่น จากหน่วย บพท.ผลงานวิจัยสร้างเมืองปูทะเล กลางวิกฤตที่ปัตตานี  โดย  รศ.ดร.ซุกรี  หะยีสาแม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  และคณะนักวิจัย  ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาเชิงระบบ/นโยบายระดับชาติหรือจังหวัดหรือท้องถิ่น จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  10 ผลงานวิจัย จาก 10 มหาวิทยาลัย ในความสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่ โดยหน่วย  บริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) พิชิตรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาเชิงระบบ/นโยบายระดับชาติหรือจังหวัดหรือท้องถิ่น – ด้านการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและอาชีพ และด้านการอนุรักษ์พัฒนาและจัดการภูมิปัญญา ทรัพยากร และทุนของชุมชน