รายละเอียดม.อ. เป็นเจ้าภาพการประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ทปอ. ครั้งที่ 3/2566 เปิดเวทีให้ 29 สถาบันร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านกิจการนิสิต นักศึกษาสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  (ทปอ.)  ครั้งที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เพื่อให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านกิจการนิสิต นักศึกษา ระหว่างกลุ่มผู้นำ บุคลากรพัฒนานิสิตนักศึกษา  เพื่อสร้างเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยมีสถาบันการศึกษา 29 สถาบัน ร่วมการประชุม  กิจกรรมประกอบด้วย การเรียนรู้พหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีผ่านกิจกรรมในโครงการ Pattani Heritage City  การบรรยายพิเศษหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ  การเสริมสร้างสมรรถนะจิตอาสาสู่นักศึกษา โดย ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,   Pattani Decoded : สร้างสีสันปัตตานี ผ่านกิจกรรมเปลี่ยนเมือง โดย คุณราชิต ระเด่นอาหมัด Design Director บริษัททรัพย์เปอร์ จำกัด  , Blue Talk 3 หัวข้อ การบ่มเพาะทักษะพหุวัฒนธรรมสู่การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา  โดย ผศ.ดร.บดินทร์ แวลาเตะ  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี  เป็นต้น  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ทปอ. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรกิจกรรมนักศึกษา   และทัศนศึกษา   
 

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลากรด้านการพัฒนานิสิต นักศึกษา พร้อมกับผู้นำนิสิตนักศึกษา จำนวน 184 คน จาก 29 สถาบัน ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ทปอ. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 

ผศ.ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวถึงการประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 ว่า คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา เป็นคณะกรรมการชุดหนึ่งของ ทปอ. โดยมีรองอธิการบดีที่ดูแลกิจการพัฒนานิสิต นักศึกษาเป็นสมาชิกจำนวน 36 สถาบัน  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา   ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดการประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเพื่อให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการในด้านกิจการนิสิต นักศึกษา การจัดแสดงผลงานหรือในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะนิสิต นักศึกษา ซึ่งจะเป็นผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานและร่วมกันขับเคลื่อนตามความต้องการของประเทศ  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะได้รับฟังและมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็นต่อแนวทางการบริหารจัดการด้านนิสิต นักศึกษาภายในสถาบัน รวมทั้งแนวทางการสร้างความพร้อมทางด้านการใช้ชีวิตการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยด้วยการจัดบริการด้านต่าง ๆ เพื่อให้การดูแลนิสิตนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารที่ดูแลการบริหารด้านกิจการนิสิต นักศึกษา จากสถาบันสมาชิก ทปอ. ในการส่งเสริม สนับสนุนภารกิจด้านกิจการนักศึกษาต่อไป