รายละเอียดม.อ.ปัตตานี ร่วมเชิดชูเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ในพิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น และบุคคลที่เป็นต้นแบบคุณธรรม 5 ประการ ประจำปี 2566          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยงานบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี   จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น และบุคคลที่เป็นต้นแบบคุณธรรม 5 ประการ ประจำปี 2566  เนื่องในวันสงขลานครินทร์  ในวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมปริชญากร ชั้น 4 สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี  โดยมี  ผศ.ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์  รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  เป็นประธานในพิธี  อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์  อุเซ็ง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร วิทยาเขตปัตตานี กล่าวรายงาน  โดยมีบุคลากรดีเด่นจากทุกคณะ ส่วนงาน จำนวน 50 ราย และบุคคลต้นแบบคุณธรรม 5 ประการ จำนวน 4 ราย ประกอบด้วยสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการอิสลาม คณะวิทยาการสื่อสาร คณะรัฐศาสตร์ สำนักวิทยบริการ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา และสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ    ดังนี้

ประเภทบุคลากรดีเด่นระดับคณะ/ส่วนงาน และหน่วยงาน ประจำปี 2566
-    คณะศึกษาศาสตร์  จำนวน 5 คน  ได้แก่  รศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ , นางสาวกิตติญา ปิ่นแก้ว , นายบุรินทร์ สหะวิริยะ , นางสาวนูรฮัม ฮะซา , นายศิวะศวัส ศวัสร์กุลกร
-    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 4 คน ได้แก่ อาจารย์บัญชา เตส่วน , นางสาวอามีเน๊าะ  ดอเลาะ , นางณัฐพร อิ่มอุไร ,นายมูไฮมิน สุหลง 
-    คณะศิลปกรรมศาสตร์  จำนวน 2 คน ได้แก่ นายนิติรัฐ เรืองกำเนิด , นางนิชาภา พฤกษวัลต์  
-    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 4 คน ได้แก่ ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์ , นายพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี , นายยะยา เปาะลอ , นายสมคิด  ศรีสุวรรณ
-    คณะวิทยาการอิสลาม  จำนวน 3 คน  ได้แก่  ผศ.ดร.ธวัช นุ้ยผอม , นางศิรินยา สาอิ , นางสาวสุจิตรา ยีหวังเจริญ    
-    คณะวิทยาการสื่อสาร จำนวน 5 คน ได้แก่  ผศ.ดร.สมัชชา นิลปัทม์ , นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง , นายชวนิทธิ์ ธนะสุข , นายอุสมาน ตาเละ , นายอับดุลอาซิส ดือราแม
-    คณะรัฐศาสตร์  จำนวน 4 คน  ได้แก่ ผศ.อสมา มังกรชัย , ดร.เพลินใจ โภชนกิจ , นายนุรรุสดี แวกะจิ , นายธาดาพงษ์ สำเภาศรี
-    สำนักวิทยบริการ  จำนวน 4 คน  ได้แก่ นางกุลวดี สาระพร , นายกิตติศักดิ์ แก้วเนียม , นายคณิศร รักจิตร , นายชารีฟ ลามาก
-    สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จำนวน 3 คน  ได้แก่  นายนูรดีน เลิศบุรุษ , นางพัชรินทร์ เทพสุวรรณ , นางสาวนราวดี โลหะจินดา
-    สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี  จำนวน 4 คน ได้แก่ นายอิสมาแอ  เดร์ , นายภานุวัฒน์  สาระพร , นางสาวจารีต้า  สมุหเสนีโต , นายวิโรจน์  จิเหม และคณะ 
-    สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ  จำนวน 2 คน ได้แก่ นายไพรัตน์ จีรเสถียร , นายนิเลาะ นิมะ
ประเภททีมดีเด่น ประจำปี 2566 ได้แก่  
-    โครงการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพการศึกษาเสริมสร้างความมั่นคงในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดปัตตานี (โครงการ SMP)  จากคณะศึกษาศาสตร์
-    HUSO ICT     จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-    ทีมศูนย์วิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม  จากคณะศิลปกรรมศาสตร์
-    ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล  จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-    ทีมสำนักงานสีเขียว Green OAR  จากสำนักวิทยบริการ
-    แก๊งค์นางฟ้ากัน  จากสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี
-    สร้างอาชีพสู่ชุมชน (OAES x ICRC)  จากสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
ประเภทผู้รับจ้างเหมาดีเด่น ประจำปี 2566
-    สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี  จำนวน 3 คน ได้แก่  นายปริญญา  ประภาศิลป์  และนายอับดุลฮาดี  แวโดยี  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี  , นางสาวสูไรยา  ดอลี กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
บุคคลที่เป็นต้นแบบ “คุณธรรม 5 ประการ”  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2566  ได้แก่   นายอิทธิเดช  รัตนะ      คณะวิทยาการสื่อสาร , 
นางสาวสุรีย์วัลย์  มุสิกพันธุ์ สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี , นางโซรยา  จามจุรี  สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ , ผศ.ดร.สมพร  ช่วยอารีย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี