รายละเอียดม.อ.ปัตตานี ร่วมมือกับ Shukshin Altai State University จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมประเทศรัสเซียแก่นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี         ศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ คณาจารย์จาก Department of Russian Language and Literature, Shukshin Altai State University จัดกิจกรรม "Russian Language and Culture" เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ The world of Russian culture ,Positive Psychology , the Russian Language and Educational Quest โดยจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมประเทศรัสเซีย ในวันที่ 3 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี