รายละเอียดม.อ.ปัตตานีร่วมกับอำเภอเมืองปัตตานีและ อบต.บานา เดินหน้าโครงการการพัฒนาและยกระดับการจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจน โดยปักธงตำบลบานาเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการสร้างรายได้จากเศรษฐกิจประมงชายฝั่งและการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ .เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมวิทยาเขตปัตตานี และคณะนักวิจัยโครงการการจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนฯ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์บนฐานทรัพยากรธรรมชาติตำบลบานา ภายใต้ชื่อ "งมหอยในเล เสน่ห์บานา ณ เมืองปัตตานี" โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมกับนายอำเภอเมืองปัตตานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบานา และหัวหน้าส่วนราชการทั้งในพื้นที่ตำบลบานาและจังหวัดปัตตานี กิจกรรมที่เกิดขึ้นนับเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างจังหวัดปัตตานีและม.อ.ปัตตานีในการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้ฐานทุนที่เป็นโอกาสของพื้นที่สู่การสร้างรายได้ ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการเสวนาวิชาการ วิเคราะห์จุดแข็งของพื้นที่ วิถีชุมชนเพื่อขจัดความยากจน การปลูกป่าโกงกาง การเดินแบบผ้าบาติกจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบาราโหม การถีบกระดานงมหอยและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบานา 
กิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ท้องถิ่น ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน