รายละเอียดงานบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี ส่งเสริมให้บุคลากรนำเสนอผลงานจากการพัฒนางานประจำ ในเวที PSU Innovation Challenge 2023ผศ. ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม : PSU Innovation Challenge 2023  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมปริชญากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี  จัดโดยงานบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้เผยแพร่/นำเสนอผลงานจากการพัฒนางานประจำ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสร้างผลงานและนวัตกรรม เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนางานและองค์กร โดยมีคณะ/ส่วนงาน ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 31 ผลงาน ประกอบด้วยผลงานด้าน Product Innovation  จำนวน 12 ผลงาน Process Innovation  จำนวน 10 ผลงาน และ Service Innovation จำนวน 9 ผลงาน