รายละเอียดม.อ.ปัตตานี และเทศบาลเมืองปัตตานี ลงนาม MOU และ Kickoff ขับเคลื่อนพื้นที่เทศบาลเมืองปัตตานี สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ บนฐานทุนวัฒนธรรม