รายละเอียดม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ 11 ภาคีจังหวัดปัตตานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและยั่งยืนจังหวัดปัตตานี        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ 11 ภาคีจังหวัดปัตตานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดปัตตานี  ในโครงการการพัฒนาและยกระดับการจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม  เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล กลไกบูรณาการการทำงาน และพัฒนาระบบปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (โมเดลแก้จน) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 6 อำเภอชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานี ได้แก่ อำเภอเมือง , หนองจิก , ยะหริ่ง , ปะนาเระ , สายบุรี และอำเภอไม้แก่น