รายละเอียดม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ 11 ภาคีจังหวัดปัตตานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและยั่งยืนจังหวัดปัตตานี          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ 11 ภาคีจังหวัดปัตตานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดปัตตานี  ในโครงการการพัฒนาและยกระดับการจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม  ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุม ม.อ. ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล กลไกบูรณาการการทำงาน และพัฒนาระบบปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (โมเดลแก้จน) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 6 อำเภอชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานี