รายละเอียดคณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัยและนานาชาติ ในหัวข้อความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน     คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตรทางการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศร่วม 30 หน่วยงาน จัดประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย และนานาชาติ ในหัวข้อความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน  ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และในระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก  H.E. Jyri Järviaho   เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การศึกษาที่เท่าเทียมของประเทศฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย