รายละเอียดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรดวงดาว ณ ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ อาคารพรีคลินิก วิทยาเขตปัตตานี         วันนี้  (25 พฤษภาคม 2566) เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรดวงดาว ณ ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ อาคารพรีคลินิก  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   
โดยมี  รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล  เลขาธิการมูลนิธิ สอวน.  รศ.เย็นใจ สมวิเชียร กรรมการ มูลนิธิ สอวน.  รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี   นายสนั่น สนธิเมือง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี   ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผศ.ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เฝ้า ฯ รับเสด็จ   ทั้งนี้  นางพัชรินทร์ สนธิเมือง รองนายกเหล่ากาชาด จ.ปัตตานี   ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี รศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในอาคารพรีคลินิก ไปยังห้องรับรองเพื่อลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก