รายละเอียดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี เจ้าภาพจัดแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th Thailand Astronomy Olympiad : 20TH TAO)        ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ่กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th Thailand Astronomy Olympiad : 20TH 74TAO) ระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมหรรษา เจบี และ โรงแรม บีพี แกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่อง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก เป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ทรงมีต่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
       อีกทั้ง ยังเป็นการช่วยให้เยาวชนไทยในระดับโรงเรียนได้มีการพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านดาราศาสตร์ ตลอดจนกระตุ้นให้มีการเรียนการสอนดาราศาสตร์ในระดับอุดมศึกษามากขึ้น สร้างนักดาราศาสตร์สมัยให้กับประเทศทัดเทียมนานาประเทศ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านปัญญาและพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น โดยมีนักเรียนจากศูนย์ สอวน. สาขาดาราศาสตร์ จากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน
      ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทรงเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และในโอกาสที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประกาศยกย่องสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก.