รายละเอียดสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวันแรก        เวลา 12.50 น.วันนี้ (10 พฤษภาคม 2566) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน  2,160 คน  เป็นวันแรก   โดยมีบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564  รวมทั้งสิ้น  8,207 คน  โดยมีบัณฑิตคณะของวิทยาเขตปัตตานี ที่เข้ารับพระราชทาน ได้แก่ บัณฑิตคณะวิทยาการสื่อสาร  คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี   ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 9 ศาสตราจารย์นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี ผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เฝ้ารับเสด็จ