รายละเอียดเปิดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 1 ที่ ม.อ.ปัตตานี       

           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2566  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน ทั้งการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ  มีเครือข่าย SUN Thailand 43 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศไทยมาร่วมงาน โดยพิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2566 ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live: Pattani Campus