รายละเอียดข่าว


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างบำรุงรักษา สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี


  เอกสารแนบ


    ตามรายละเอียดเอกสาร