นโยบาย แผนและงบประมาณ

การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (งบแผ่นดิน 67-วิทยาเขตตรัง)

การจัดทำคำของบประมาณจังหวัด กลุ่มจังหวัด