You are currently viewing ** กำหนดการ รับสมัครนักศึกษา ประเภท ผู้กู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 1 และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปีระดับปริญญาตรี**
** กำหนดการ รับสมัครนักศึกษา ประเภท ผู้กู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 1 และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปีระดับปริญญาตรี**
  • Post published:April 18, 2024

**นักศึกษาต้อง อ่านรายละเอียดและกำหนดการตามไฟล์ที่แนบ และเข้ามาส่งสัญญากู้ยืม ฯ และเอกสาร

แบบยืนยันกับสถานศึกษาตามกำหนดการที่สถานศึกษาได้แจ้งไว้ เพื่อผลประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง ขอบคุณค่ะ **