You are currently viewing ตรวจสอบสถานะเอกสารชั่วโมงจิตอาสาของนักศึกษากู้ยืมฯ ของผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องฯ เลื่อนชั้นปี ปีการศึกษา 2567 (รอบตกค้าง รอบที่ 2)
ตรวจสอบสถานะเอกสารชั่วโมงจิตอาสาของนักศึกษากู้ยืมฯ ของผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องฯ เลื่อนชั้นปี ปีการศึกษา 2567 (รอบตกค้าง รอบที่ 2)
  • Post published:April 9, 2024

** ขอให้นักศึกษาที่ส่งเอกสารรอบตกค้าง ตรวจสอบสถานะเอกสาร ตามไฟล์ที่แนบ**