You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น -กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น -กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2566
  • Post published:February 27, 2024

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ ดำเนินการรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น -กรุงเทพฯ โดยรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โดยเป็นทุนมูลค่า 40,000 บาท /ปี และเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครรับทุนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามไฟล์เอกสารแนบ