บริการวิชาการ

              การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดเป้าหมายในด้านบริการวิชาการที่จะได้เป็นมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน เป็นที่พึ่งของชุมชนและประเทศ โดยการสร้างศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ความยั่งยืน ผ่านกระบวนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย รวมถึงการสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ตลอดชีวิต
บริการวิชาการ

สาขาความเชี่ยวชาญ

สาขาความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ประเภทนิติบุคคล หมายเลข 1538 ระดับ 1 จำนวน 11 สาขา ดังนี้
       1. สาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท
       2. สาขาการศึกษา
       3. สาขาพลังงาน
       4. สาขาสิ่งแวดล้อม
       5. สาขาอุตสาหกรรม
       6. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       7. สาขาการท่องเที่ยว
       8. สาขาการคมนาคมขนส่ง
       9. สาขาการประปาและสุขาภิบาล
       10. สาขาการวิจัยและการประเมินผล
       11. สาขามาตรฐานคุณภาพ ด้านมาตรฐานฮาลาล
บริการวิชาการ

หน่วยงานบริการวิชาการ

ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ


บริการวิชาการ

ข่าวสารบริการวิชาการ

...
...
...
...
...
...
...
...
...