ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถาบันวัฒนธรรมศึกษาฯ ม.อ. ร่วมเดินแบบการกุศล งานกาชาดสงขลา ปี 2566
            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ นำนักศึกษาประกอบด้วยนางสาวกัลย์ฐิตา จิระธนพฤกษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะนิติศาสตร์ และนายพิรภพ ศรีงาม นักศึกษาปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  ร่วมกิจกรรมเดินแบบการกุศลในงานประจำปีและกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  เมื่อวันที่  25 เมษายน 2566

           โดยมีนายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์ จำนวนกว่า 200 ราย จากสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่ายพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา โอกาสนี้นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมเดินแบบคู่ เปิดงานเดินแบบผ้าไทยการกุศล  ณ เวทีกลางงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลาฯ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพในท้องถิ่นที่ผลิตผ้าได้สร้างอาชีพ และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน


             นอกจากนี้ ยังเป็นการทำบุญเพื่อการกุศล นำรายได้สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนและผู้ทุกข์ยากในพื้นที่จังหวัดสงขลาและใกล้เคียง

            สำหรับเครื่องแต่งกายที่นางแบบสวมใส่ สถาบันฯ ใช้เทคนิคพิมพ์ผ้าแบบโบราณด้วยแม่พิมพ์ทองเหลือง จากทีมงานผ้าลีมาบาติก สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์