วันสำคัญ ม.อ.

วันสถาปนามหาวิทยาลัย

13 มีนาคม 2511

เป็นวันที่ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีผลบังคับใช้วันสงขลานครินทร์

22 กันยายน 2510

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันมหิดล

24 กันยายน 2472

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เสด็จสวรรคต

วันรูสะมิแล

9 พฤศจิกายน 2511

วันแรกที่บุคลากรและนักศึกษาเดินทางมาอยู่ที่วิทยาเขตปัตตานี
ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี