สื่อประชาสัมพันธ์
PSU Connext ช่องทางหลักสำหรับการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อสร้างทัศนคติและการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยโดยผ่านสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์


ตราสัญลักษณ์ครบ 55 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ออกแบบตรา สัญลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสดังกล่าว ขอเชิญชวนดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  .ai         .jpg         .png  

แนวคิด
           -  ตัวเลข 55 ใช้เลขอารบิกเพื่อรองรับความเป็นนานาชาติ สีทองแทนความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด และขนาดที่ต่างกันสื่อถึงระยะเวลาที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆจนพัฒนาถึงขั้นสูงสุดคือปัจจุบัน
             -  อักษรสีฟ้าและน้ำเงินใช้สีของมหาวิทยาลัย สัญลักษณ์อินฟินิตี้ไขว้สื่อถึงการพัฒนาไม่สิ้นสุด และโอบเลข 55 ไว้สื่อถึงการครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
             -  เส้นโค้งด้านล่างสื่อให้เห็นการสื่อสารไร้พรมแดนในยุคการเปลี่ยนแปลงสมาคมโลก
             -  หัวและท้ายอักษรเลข 55 มีลักษณะเป็นเส้นโค้งและอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นไทยและเอาโทนสีมาเล่นลวดลายสื่อถึงความเป็นมหาวิทยาลัยยุคใหม่ของโลกดิจิทัล

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์พร้อมข้อความท้ายหนังสือ  (  ภาษาไทย )  (   ภาษาอังกฤษ )


E-book

55 ปี นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

วิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัยVDO Download

สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา (Thai/ English/ Chinese/ Indonesia)

สำหรับสาธารณชน สื่อมวลชน นักศึกษา และบุคลากร ( Thai/ English/ Chinese/ Indonesia)

สำหรับนักเรียน และครูแนะแนว ( Thai/ English/ Chinese/ Indonesia)