ตรามหาวิทยาลัยตรามหาวิทยาลัย


มหาพิชัยมงกุฎ

คือ ศิราภรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญ แสดงว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์

จักรกับตรีศูล

คือ ตราเครื่องหมายประจำพระบรมราชวงศ์จักรี

ม.อ.

คือ อักษรย่อจากพระนามเดิม สมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช

สงขลานครินทร์

คือ พระอิสริยยศที่พระบรมราชชนก (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5) โปรดเกล้าฯสถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช ขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองสงขลา เสมือนทรงเป็นเจ้าแห่งนครสงขลา เมื่อ พ.ศ. 2446 และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2513 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯให้เฉลิมพระนามสมเด็จพระราชบิดา ว่า "สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก" ตามราชกิจจานุเบกษา ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมราชชนก และ สมเด็จพระบรมราชชนนี ฉบับพิเศษ หน้า 1 เล่ม 87 ตอนที่ 52 วันที่ 12 มิถุนายน 2513PSU BRAND IDENTITY

เพื่อให้ผู้คนได้ค้นพบวิถีแห่งความก้าวหน้าในแบบของตน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้วยวิชาการ วิชาชีพ และการใช้ชีวิตผ่านความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจากพื้นที่จริงที่หลากหลาย พัฒนาเป็นการค้นคว้า วิจัย นวัตกรรม บริการทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมโลก

ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจากพื้นที่จริง เกิดจากการมี 5 วิทยาเขต ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ทำให้ผู้คนใกล้ชิดและเข้าใจกับภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมหลากหลาย มีทั้งภูเขา แม่น้ำ ป่า ทะเลสองฝั่ง จนภาคใต้กลายเป็นพื้นที่การเรียนรู้ วิจัย ซึ่งไม่ได้อยู่แค่ในเขตรั้วมหาวิทยาลัย .... ข้อมูลเพิ่มเติมดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย
ดอกศรีตรัง


สีประจำมหาวิทยาลัย

สีน้ำเงิน