ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ETDA และสถาบันการศึกษา ส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์เพื่อชุมชน จำหน่ายสินค้าผ่าน Shopee
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้ "โครงการส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์เพื่อชุมชน" ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและชุมชนที่เคยประสบอุทกภัยให้มีความรู้ในการขายสินค้าผ่านระบบแพลตฟอร์มอีมาร์เก็ตเพลส (Shopee) เพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ตลอดจนได้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในโครงการฯ ในงาน OTOP ประจำปี
โครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ปี 2563 โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสิรมธุรกรรมออนไลน์เพื่อชุมชน ระหว่าง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประส่งค์ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ นวัตกรรม เทคโนโลยีเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  อีกทั้งร่วมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย ในด้านธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง