ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมกับ สภาพัฒน์ฯ เปิดเวทีระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เดินหน้าจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) พัฒนาพื้นที่สงขลา-ปัตตานี
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 3-5) ภายใต้โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี โดยมี ดร.วิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง 3 เวที ประมาณ 200 คน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่อาศัยในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร LRC 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    โครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่เกิดขึ้นมาจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่มอบหมายให้ สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และแผนแม่บทต่างๆ โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ และได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อทำหน้าที่จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี โดยใช้กระบวนการ SEA ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของ สศช. เพื่อทำแผนให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ คำนึงถึงความสมดุลของการพัฒนา ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน    โครงการนี้มีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน โดยการประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ เป็นการจัดครั้งที่ 2 เวทีที่ 3-5 เพื่อระดมความคิดเห็นต่อกรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ ข้อมูลพื้นฐานและทุนทางทรัพยากร รวมทั้งการระบุประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนา และวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการระบุผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนการกำหนดขอบเขตของกระบวนการ SEA สำหรับการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี     ผลจากการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ จะนำไปประมวลผลและวิเคราะห์ถึงการกำหนดกรอบอ้างอิงยุทธศาสตร์และขอบเขตเชิงพื้นที่และเชิงเวลา รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และจัดทำแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยที่ปรึกษาจะนำผลการวิเคราะห์กลับมารับฟังความคิดเห็นในการประชุมเวทีต่อๆ ไป    สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการฯ ได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสภาพัฒน์ฯ Facebook: @SEASongkhlaPattani หรือประสาน ฝ่ายพันธกิจสังคม สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์