ประกาศ ม.อ.ตรัง เกี่ยวกับ COVID-19

ประกาศ ม.อ.ตรัง เกี่ยวกับ COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามนโยบายรัฐบาล ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (16 ส.ค.2564)

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอี้ฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะ ประจำศักราช 1442 (10 ก.ค.64)

คำสั่งจังหวัดตรัง ที่ 1847/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 (9 พ.ค.64)

26 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับที่ 6 (8 เม.ย.64)

25 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (5 เมษายน 2564)

24 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับที่ 5 (4 มี.ค.2564)

พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวังตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ด่วนที่สุด ที่ ตง 0017.2/ว1282 – 25 ก.พ.2564)

23 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับที่ 4 ( 4 ก.พ.64)

22 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบรูปแบบใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (19 มกราคม 2564)

20 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับที่ 3 (6 ม.ค.64)

18 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับที่ 2 (25 ธ.ค.63)

16 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เรื่อง งดใช้สถานที่ชั่วคราวภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (24 ธ.ค.63)

13 ประกาศ ม.อ. เรื่อง แนวปฏิบัติของนักศึกษาชาวต่างชาติและบุคลากรชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้ามายังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) (31 ก.ค.63)

04 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 4) เรื่อง มาตรการการเดินทางไปยัง เดินทางผ่าน (transit) ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (9 มี.ค.63)