หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ปริญญาเอก

ทั้งหมด : 44 หลักสูตร


ปริญญาเอก

การจัดการ


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง)
หลักสูตรปกติ      คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน)
หลักสูตรปกติ      คณะทรัพยากรธรรมชาติ      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

การจัดการสิ่งแวดล้อม


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
หลักสูตรปกติ      คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

การบริหารการศึกษา


ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาเอก

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

การแพทย์แผนไทย


การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะการแพทย์แผนไทย      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

คณิตศาสตร์


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

จุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

ชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

ชีวเคมี


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

ธรณีฟิสิกส์


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ธรณีฟิสิกส์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะพยาบาลศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

พัฒนามนุษย์และสังคม


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนามนุษย์และสังคม)
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

พืชศาสตร์


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะทรัพยากรธรรมชาติ      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

ฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

วาริชศาสตร์


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วาริชศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะทรัพยากรธรรมชาติ      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

วิทยาการข้อมูล


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล)
หลักสูตรปกติ      บัณฑิตวิทยาลัย      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

วิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ระบบโลก)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตภูเก็ต
ปริญญาเอก

วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)
หลักสูตรปกติ      คณะทันตแพทยศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
หลักสูตรปกติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

วิธีวิทยาการวิจัย


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัย)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาเอก

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

วิศวกรรมเครื่องกล


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

วิศวกรรมไฟฟ้า


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

สรีรวิทยา


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยา)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

อาหารสุขภาพและโภชนาการ


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาหารสุขภาพและโภชนาการ)
หลักสูตรปกติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

เคมี (หลักสูตรนานาชาติ)


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตภูเก็ต
ปริญญาเอก

เทคโนโลยีชีวภาพ


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
หลักสูตรปกติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์)
หลักสูตรปกติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

เทคโนโลยีพลังงาน


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

เทคโนโลยีพอลิเมอร์


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาเอก

เทคโนโลยียาง


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ปริญญาเอก

เภสัชศาสตร์


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะเภสัชศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่