หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ทั้งหมด : 1 หลักสูตร


ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล


ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
หลักสูตรปกติ      คณะทันตแพทยศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่