หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท

ทั้งหมด : 94 หลักสูตร


ปริญญาโท

กายวิภาคศาสตร์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การคอมพิวเตอร์)
หลักสูตรปกติ      วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์      วิทยาเขตภูเก็ต
ปริญญาโท

การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)


บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการบริการและการท่องเที่ยว)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะการบริการและการท่องเที่ยว      วิทยาเขตภูเก็ต
ปริญญาโท

การจัดการทรัพยากรดิน


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรดิน)
หลักสูตรปกติ      คณะทรัพยากรธรรมชาติ      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง)
หลักสูตรปกติ      คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน)
หลักสูตรปกติ      คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การจัดการธุรกิจเกษตร


บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจเกษตร)
หลักสูตรปกติ      คณะเศรษฐศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การจัดการระบบสุขภาพ


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ)
หลักสูตรปกติ      บัณฑิตวิทยาลัย      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การจัดการสิ่งแวดล้อม


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
หลักสูตรปกติ      คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การจัดการอุตสาหกรรม


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร)
หลักสูตรปกติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การบริหารการพัฒนาสังคม


ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท

การบริหารการศึกษา


ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท

การบริหารทางการพยาบาล


พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)
หลักสูตรปกติ      คณะพยาบาลศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การผดุงครรภ์


พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์)
หลักสูตรปกติ      คณะพยาบาลศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต


พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
หลักสูตรปกติ      คณะพยาบาลศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
หลักสูตรปกติ      คณะพยาบาลศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ)


พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะพยาบาลศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การพยาบาลเด็ก


พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)
หลักสูตรปกติ      คณะพยาบาลศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน


พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
หลักสูตรปกติ      คณะพยาบาลศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การวิจัยและประเมินผลการศึกษา


ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ


ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การแพทย์แผนไทย


การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะการแพทย์แผนไทย      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

กีฏวิทยา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กีฏวิทยา)
หลักสูตรปกติ      คณะทรัพยากรธรรมชาติ      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

คณิตศาสตร์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

คณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท

คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ปริญญาโท

ความขัดแย้งและสันติศึกษา


ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความขัดแย้งและสันติศึกษา)
หลักสูตรปกติ      บัณฑิตวิทยาลัย      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

จิตวิทยา


ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยา)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท

จุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

ชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

ชีววิทยาประยุกต์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท

ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

ชีวเคมี


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

ธรณีฟิสิกส์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธรณีฟิสิกส์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

นิติวิทยาศาสตร์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

บริหารธุรกิจ


บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

บริหารธุรกิจ


บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ปริญญาโท

บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)


บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

บัญชี


บัญชีมหาบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

พัฒนาการเกษตร


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเกษตร)
หลักสูตรปกติ      คณะทรัพยากรธรรมชาติ      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

พัฒนามนุษย์และสังคม


ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนามนุษย์และสังคม)
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

พืชศาสตร์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะทรัพยากรธรรมชาติ      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

ฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

ฟิสิกส์ประยุกต์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท

ภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรนานาชาติ)


ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิเทศศึกษา      วิทยาเขตภูเก็ต
ปริญญาโท

ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์


ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์)
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

รัฐประศาสนศาสตร์


รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วัสดุศาสตร์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วาริชศาสตร์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วาริชศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะทรัพยากรธรรมชาติ      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิทยาการข้อมูล


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล)
หลักสูตรปกติ      บัณฑิตวิทยาลัย      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิทยาการคอมพิวเตอร์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ระบบโลก)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตภูเก็ต
ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)
หลักสูตรปกติ      คณะทันตแพทยศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ)


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะเภสัชศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
หลักสูตรปกติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิธีวิทยาการวิจัย


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัย)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิศวกรรมเครื่องกล


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิศวกรรมโยธา


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิศวกรรมไฟฟ้า


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
หลักสูตรปกติ      คณะทันตแพทยศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

สถิติ


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

สรีรวิทยา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

สัตวศาสตร์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะทรัพยากรธรรมชาติ      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

หลักสูตรและการสอน


ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท

อาหารสุขภาพและโภชนาการ


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาหารสุขภาพและโภชนาการ)
หลักสูตรปกติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

เคมี (หลักสูตรนานาชาติ)


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

เคมีประยุกต์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท

เคมีประยุกต์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ปริญญาโท

เซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ)
หลักสูตรปกติ      คณะทันตแพทยศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

เทคโนโลยีชีวภาพ


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
หลักสูตรปกติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์)
หลักสูตรปกติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

เทคโนโลยีพลังงาน


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

เทคโนโลยีพอลิเมอร์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท

เทคโนโลยียาง


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ปริญญาโท

เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
หลักสูตรปกติ      คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตภูเก็ต
ปริญญาโท

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท

เภสัชวิทยา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

เภสัชศาสตร์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะเภสัชศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร


เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร)
หลักสูตรปกติ      คณะเภสัชศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

โรคพืชวิทยา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โรคพืชวิทยา)
หลักสูตรปกติ      คณะทรัพยากรธรรมชาติ      วิทยาเขตหาดใหญ่