ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องขนาด 90-95 ประกอบด้วย LAB 2 ซึ่งภายในห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดที่นั่ง 90 ที่นั่ง เครื่องโปรเจ็คเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องฉายแสงทึบ จำนวน 1 เครื่อง และโทรทัศน์ จำนวน 3 เครื่อง ดังภาพ ประกอบด้วย

ห้อง LAB1 ขนาดที่นั่ง 90 ที่นั่ง

ห้อง LAB2 ขนาดที่นั่ง 90 ที่นั่ง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องขนาด 40-50 ประกอบด้วย เช่น LAB 3 – 5 ซึ่งภายในห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดที่นั่ง 40-50 ที่นั่ง เครื่องโปรเจ็คเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องฉายแสงทึบ จำนวน 1 เครื่อง ดังภาพ

ห้อง LAB3 ขนาดที่นั่ง 48 ที่นั่ง

ห้อง LAB4 ขนาดที่นั่ง 40 ที่นั่ง

ห้อง LAB5 ขนาดที่นั่ง 50 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามได้ที่ 075201700 ต่อ 52384

อัตราค่าบริการค่าเช่า

รายการ

นักศึกษา /

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

  ห้องขนาด 90-95 เช่น LAB 1 – 2

  ห้องขนาด 40-50 เช่น LAB 3 – 5

 

9,600 บาท/วัน

4,000 บาท/วัน  

 

12,000 บาท/วัน

6,400 บาท/วัน

ค่า  Internet (PSU PASSPORT)

  ห้อง LAB 1 – 2 

  ห้อง LAB 3 – 5  

  บุคคลทั่วไป/หน่วยงานภายนอก

 

1,500 บาท/วัน

750 บาท/วัน

500 บาท/บัญชีผู้ใช้   

ค่าดำเนินการ

500  บาท/ครั้ง

500 บาท/ครั้ง

ค่าลงโปรแกรมสำหรับอบรม/บริการ

20  บาท/เครื่อง

25 บาท/เครื่อง

ค่าบริการอื่น ๆ ทั่วไป

  รายการ
นักศึกษา / หน่วยงานภายใน   หน่วยงานภายนอก  
1. อัตราค่าบริการ
   1.1 ค่าพิมพ์ A4 สีดำ (Print) 1  บาท/แผ่น        2 บาท/แผ่น
   1.2 ค่าพิมพ์ A3 สีดำ (Print) 2  บาท/แผ่น        4  บาท/แผ่น
   1.3 ค่าพิมพ์ A4 สี (Print) 7  บาท/แผ่น      10  บาท/แผ่น
   1.4 ค่าพิมพ์ A3 สี (Print) 14  บาท/แผ่น      20  บาท/แผ่น
   1.5 ค่าถ่ายเอกสาร A4 สีดำ (Copy) 1  บาท/แผ่น       2  บาท/แผ่น
   1.6 ค่าถ่ายเอกสาร  A3 สีดำ  (Copy) 2  บาท/แผ่น       4  บาท/แผ่น
   1.7 ค่าถ่ายเอกสาร  A4 สี (Copy) 7  บาท/แผ่น      10  บาท/แผ่น
   1.8 ค่าถ่ายเอกสาร  A3 สี (Copy) 14  บาท/แผ่น      20  บาท/แผ่น
   1.9 ค่าสแกน (Scan) 0.25 บาท/แผ่น        1 บาท/แผ่น
   1.10 ค่าบันทึกแผ่น CD 10  บาท/แผ่น      20  บาท/แผ่น
   1.11 ค่าบันทึกแผ่น DVD 20  บาท/แผ่น      40  บาท/แผ่น
2. ค่าพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ และ สี สำหรับนักศึกษา (นอกเหนือจากคูปองโควต้างานพิมพ์ฟรีคนละ (60 บาท/ภาคการศึกษา) 2.1 คูปองโควต้างานพิมพ์ จำนวน 20 บาท 2.2 คูปองโควต้างานพิมพ์ จำนวน 50 บาท 2.3 คูปองโควต้างานพิมพ์ จำนวน 100 บาท 20 บาท/คูปอง 50 บาท/คูปอง 100 บาท/คูปอง 20 บาท/คูปอง 50 บาท/คูปอง 100 บาท/คูปอง
3. บริการ PC Clinic (โดยรวมการบริการ ครั้งละ ไม่เกิน 300 บาท)
3.1   ตรวจเช็คเบื้องต้น  วิเคราะห์อาการเบื้องต้น 100 บาท/เครื่อง
3.2 กำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ 200 บาท/เครื่อง
3.3 ติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน (Windows& MS Office & AVG Anti Virus)
ลงซอฟต์แวร์เพิ่มเติม (โปรแกรมอื่นๆ ผู้ขอจะต้อง นำมาเอง) 100 บาท/โปรแกรม
สำรองข้อมูลเพิ่มเติม 100 บาท/ครั้ง
ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม (Drive เช่น Printer Scanner เป็นต้น) 100  บาท/เครื่อง
3.4 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตรวจเช็คเบื้องต้น กำจัด ไวรัส คอมพิวเตอร์ ติดตั้งซอฟต์แวร์เบื้องต้น) ซึ่งไม่ รวมค่าวัสดุ 300 บาท/เครื่อง