ห้องบรรยาย

ห้องบรรยาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

บริการห้องหลากหลายรูปแบบ พร้อมระบบเสียง ไมโครโฟน เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ  ทุกห้อง

ห้องบรรยาย 60 ที่นั่ง

ห้องบรรยาย 80 ที่นั่ง

ห้องบรรยาย 150 ที่นั่ง

ห้องบรรยาย 300 ที่นั่ง

ห้องบรรยาย 500 ที่นั่ง

ติดต่องานบริหารทรัพย์สิน

 ติดต่อจองห้องบรรยาย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรัง

 หมายเลขโทรศัพท์ 075-201700 ต่อ 52408